בחן האם הוצאות המימון שלך סבירות או גבוהות ביחס להכנסות העסק

1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. סך המחזור בשנה (₪) 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. רווח נקי (₪) 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. סך עלויות מימון (₪)

* לתשומת לבכם- חברה בהפסדים יש להזין בהכנסות 0 במקרה זה יוצג ביאור רק לנתון של הוצאות המימון

לאחר שיוזנו נתוני העסק תקבל תוצאה הכוללת חוו"ד של כלכלן  בנוגע לתוצאה זו